ویدیو| حمله طالبان به ارتش افغانستان و گرفتن غنیمت سنگین

طالبان در نبردی که با ارتش افغانستان در غزنی داشت تمامی ادوات نظامی کاروان ارتش را به غنیمت گرفت.